28th St. N.

JUL 2020 | PURCHASE: $63K | REHAB: $25K | APPRAISED: $120K